تبلیغات
اهل بیت(ع) از خود دفاع می کند - واقعه غدیر خم/ بخش اول ( اسناد، مدارک و اعترافات)

واقعه غدیر خم/ بخش اول ( اسناد، مدارک و اعترافات)

پنجشنبه 9 آبان 1387  02:11 ب.ظ

سلام، دراین بخش به واقعه غدیر و اسناد ان از کتب معتبر علمای اهل سنت اشاره کرده و برای شما نشان می دهیم که در این روز بزرگ تاریخی رسول خدا (ص)، جانشین خود را تعیین کرد. در بخش بعدی با استفاده از قراین، معنی « ولی» را مشخص می کنیم تا برادران محترم اهل سنت متوجه شوند « ولی » به معنای دوست و یاور نیست ! با استفاده از دلایل عقلی و صحبت های علمای اهل سنت نشان می دهیم «ولی» به معنای « اولی به تصرف » و « سرپرست و زمامدار» است.

سپس در بخش بعد قسمتی از خطبه غراء غدیر که بر زبان صاحب وحی حضرت محمد ( صلی الله و علیه و اله و سلم) جاری شده می گذاریم تا اثبات حق و حقیقت شود...

  منابع و اسناد واقعه غدیر یا بخش هایی از آن در کتب اهل سنت

 • با توجه به اینکه در تمامی منابع معتبر شیعه واقعه غدیر به طور کامل همراه با وقایع قبل و اتفاقات بعد از آن ذکر شده است از ذکر منابع شیعه در زمینه سند واقعه غدیر خودداری کرده و صرفا منابع اهل سنت را ذکر کردیم.
 • برای جستجوی بیشتر می توانید به کتاب" الغدیر" علامه امینی مراجعه کنید.
 1. اخبار اصفهان: ج1ص107و235.ج2ص227.
 2. اخبارالدول وآثارالاول:ص102.
 3. أربعین الهروی:ص12.
 4. أرجح المطالب:ص36و56 و58 و67 و203 و338 و339 و389 و581-545 و681 .
 5. الارشاد: ص420.
 6. أسباب النزول:ص135.
 7. أسد الغابه:ج1ص308و367.ج2ص233.ج3ص92و93و274و307و321.ج4ص28.ج5ص6و205و208.
 8. الامامه و السیاسه:ج1 ص109.
 9. أنساب الاشراف:ج1 ص156.
 10. البدایه و النهایه:ج5 ص208-213و227و228-ج7ص338و344-349.
 11. بلاغات النساء:ص72.
 12. تاریخ بغداد:ج8ص290-ج7ص377-ج12ص343-ج14ص236.
 13. التاریخ الکبیر:ج1ص375-ج2قسم2ص194.
 14. تاریخ الخلفاء:ص114و158و179.
 15. تفسیر الثعلبی:ص78و104و181و235.
 16. تفسیر الطبری:ج3ص428.
 17. تفسیر فخر الرازی:ج3ص636.
 18. التمهید(باقلانی):ص171.
 19. الجمع بین الصحاح:ص458.
 20. حیاه الصحابه:ج2ص769.
 21. حلیه الاولیاء:ج5ص26و363-ج6ص294.
 22. الخصائص:ص4و49و51.
 23. خصائص النسائی:ص21و40و86و88و93و94و95و100و104و124.
 24. الخصائص(السیوطی):ص18.
 25. الخطط والآثار(مقریزی):ص220.
 26. الدر المنثور:ج2ص259و298.
 27. دول الاسلام(ذهبی):ج1ص20.
 28. ذخائرالعقبی:ص67و68.
 29. روضات الجنات(زمجی):ص158.
 30. سر العالمین(غزالی):ص16.
 31. سنن الترمذی:ج5ص591 .
 32. سنن ابن ماجه:ج1 ص43.
 33. سنن النسائی:ج5 ص45.
 34. سنن المصطفی صلی الله علیه و آله:ج1ص45.
 35. السیره النبویه(زینی):ج3 ص3.
 36. شرح نهج البلاغه(ابن أبی الحدید):ج1ص317و362-ج2ص288-ج3ص208-ج4ص221-ج9ص217.
 37. الشرف الموبد(نبهانی):ص58و113.
 38. شواهد التنزیل:ج1ص158و190.
 39. صحیح الترمذی:ج1ص32-ج2ص298-ج5ص633.
 40. صحیح مسلم:ج4ص1873.
 41. الصواعق المحرقه:ص25و26و73و74.
 42. طبقات ابن سعد:ج3ص335.
 43. العقد الفرید:ج5ص317.
 44. عمده الاخبار:ص191.
 45. الفصول المهمه:ص23و24و25و27و74.
 46. الفضائل(ابن حنبل):ج1ص45و59و77و111-ج2ص560و563و569و592و599-ج3ص27و35.
 47. فضائل الصحابه:ج2ص610و682.
 48. الکفایه:ص151.
 49. کفایه الطالب:ص13و17و58 و62 و153و285و286.
 50. کنز العمال:ج1ص48-ج6ص397-405-ج8ص60-ج12ص210-ج15ص209.
 51. الکوکب الدری:ج1ص39.
 52. مجمع الفوائد:ج9ص103-108و163.
 53. مختلف الحدیث(ابن قتیبه):ص52و276.
 54. مروج الذهب:ج2ص11.
 55. مستدرک الحاکم:ج3ص109و110و118و371و631.
 56. مسند ابن حنبل:ج1ص84و119و180-ج4ص241و281و368و370و372-ج5ص347و366و370و419-494-ج6ص476.
 57. مسند الطیالسی:ص111.
 58. مصابیح السنه:ج2ص202و275.
 59. معارج النبوه:ج1ص329.
 60. المعارف(ابن قتیبه):ص58.
 61. معالم الایمان(دباغ):ج2ص299.
 62. المعتصرمن المختصر:ج2ص301و332.
 63. معجم البلدان:ج2ص389.
 64. المعجم الصغیر:ج1ص64و71.
 65. المعجم الکبیر(طبرانی):ج1ص149و157و390-ج5ص196.
 66. مقاصد الطالب:ص11.
 67. مقتل الحسینعلیه السلام(خوارزمی):ص47.
 68. مقصد الراغب:ص39.
 69. المنار:ج1ص463.
 70. مناقب الائمه(باقلانی):ص98.
 71. المناقب(ابن جوزی):ص29.
 72. المناقب(ابن مغازلی):ص16و18و20و22و23و24و25و224و229.
 73. المناقب(عبدالله شافعی):ص106و107و122.
 74. منتخب کنز العمال:ج5ص30و32و51.
 75. المواقف:ج2ص611.
 76. موده القربی:ص50.
 77. نزهه الناظرین:ص39.
 78. النهایه(ابن الأثیر):ج4ص346.
 79. نهایه العقول:ص199.
 80. الوفیات(ابن خلکان):ج1ص60-ج2ص223.
 81. ینابیع الموده:ص29-40و53-55و81و120و129و134و154و155و179-187و206و234و284.
 82. الاصابه:ج1ص372و550-ج2ص257و382و408و509-ج3ص512-ج4ص80.
 83. الاستیعاب:ج2ص460.
 84. أشعه اللمعات فی شرح المشکاه:ج4ص89و665و676.
 85. تفریح الأحباب:ص31و32و307و319و367.
 86. التمهید و البیان(أشعری):ص237.
 87. الفتوح(ابن الأعثم):ج3ص121.
 88. التمهید البیان(أشعری):ص237.
 89. ثمار القلوب(ثعالبی):ص511.
 90. الأعتقاد(بیهقی):ص182.
 91. تاریخ دمشق:ج1ص370-ج2ص5و85و345-ج5ص321.
 92. الجمع بین الصحاح:ص458.
 93. الشفاء(قاضی عیاض):ج2ص41.
 94. أسنی المطالب:ص4و221.
 95. انسان العیون:ج3ص274.
 96. الأنوار المحمدیه:ص251.
 97. بلوغ الأمانی:ج1ص213.
 98. البیان والتعریف:ج2ص36.
 99. التاج الجامع:ج3ص296.
 100. تجهیز الجیش:ص135و292.
 101. ذخائرالعقبی:ص67و68.
 102. الحاوی للفتاوی:ج1ص79و122.
 103. الریاض النضره:ج2ص169و170و217و244و348.
 104. السیره الحلبیه:ج3ص274و283و369.
 105. شرح المقاصد:ج2ص219.
 106. فرائد السمطین:ج1ص56و64و65و67و68و69و72و75و76و77.
 107. العثمانیه:ص145.
 108. مرقاه المفاتیح:ج1ص349-ج11ص341و349.
 109. مصابیح السنه:ج2ص202و275.
 110. المورود فی شرح سنن أبی داود:ج1ص214.

 

خوب دوستان من ، این گوشه بود از نام مورخین و محدثین و مولفین بزرگ اهل سنت که  این واقعه بزرگ تاریخی را در کتاب هایشان ثبت و ضبط نموده اند تا بعضی از دوستان نگویند (( غدیر خم افسانه است یا واقعیت !!))

  ------------------------------------------------------------------------------------

 محکم ترین حدیث از نظر تواتر در نزد علمای اهل سنت

1-  محمد بن جریر طبری مفسر و مورخ قرن چهارم متوفی سال 310 در کتاب (( الولایه)) که مستقلا در حدیث غدیر نوشته ، این حدیث را از 75 طریق روایت می کند.

2- حافظ ابوالعباس احمد بن محمد بن سعید بن عبدالرحمن کوفی معروف به « ابن عقده» متوفی سال 324 هجری قمری در کتاب (( الولایه)) خود این حدیث شریف را به 125 طریق از 125 تن از صحابه با تحقیقات بلیغه نقل نموده است

3-   ابن حداد حافظ ابوالقاسم حسکانی متوفی سال 492 نیز در کتاب (( الولایه)) خود مشروحا واقعه ی غدیر را با نزول آیات نقل نموده است.

4-  ابن حجر مکی در ص 25 باب اول کتاب خود یعنی (( صواعق المحرقه)) می گوید: انه حدیث لا مریه فیه و قد اخرجه جماعه کالترمذی و النسائی و احمد و طرقه کثیره جدا.(( این حدیث صحیحی است که شکی در صحت آن نیست، به تحقیق که روایت نموده اند این حدیث را جماعتی مانند ترمذی و نسائی و احمد و طرق ان بسیار است جدا.))

5- امام فخر رازی در کتاب « الاربعین» می گوید: اجماع نمودند تمام امت بر این حدیث شریف و مورد قبول در احادیث متواتر است.      

   --------------------------------------------------------------------------------           

اسامی بعضی از صحابه ای که این واقعه تاریخی را نقل نمودند.

راویان غدیر از صحابه:

1- ابوبکر بن ابی قحافه 2- سعد بن عباده انصاری 3- خالد بن ولید مخزومی 4- عمر بن خطاب 5- ابی بن کعب انصاری 6- ابوذر غفاری 7- عبدالرحمن بن عوف 8- عباس بن عبدالمطلب 9- عبدالله بن مسعود 10 - مقداد بن عمرو کندی 11- عثمان بن عفان 12 - حذیفه بن یمان یمانی 13- زبیر بن عوام 14-سلمان فارسی 15- طلحه بن عبیدالله 16- خزیمه بن ثابت انصاری 17- عمار یاسر 18- عمرو بن عاص 19- زید بن ثابت انصاری 20- ابو ایوب انصاری 21- سعید بن زید قرشی 22- عمرو بن حمق خزاعی 23- عمران بن حصین خزاعی 24- اسامه بن زید بن حارثه 25- سعد بن ابی وقاص 26- عایشه 27- سمره بن سعد انصاری 28- قیس بن سعد انصاری 29- ابو سعید خدری 30- زید بن ارقم 31- عبدالله بن عباس 32- عدی بن حاتم 33- براء بن عازب 34- عبدالله بن عمر 35 - جابر بن عبدالله انصاری 36- سلمه بن عمرو اسلمی 37- مالک بن حویرث لیثی 38- سهل بن سعد ساعدی 39- انس بن مالک 40- ابوالطفیل عامر بن واثله

راویان غدیر از تابعان:

1- سعید بن وهب کوفی 2- ابومریم بن حبیش اسدی 3- ابوسلمه بن عبدالرحمان بن عوف 4- سعید بن مسیب 5- سعید بن جبیر 6- ابوصالح مدنی 7-عامر بن سعد بن ابی وقاص 8- ضحاک بن مزاحم هلالی 9-سالم بن عبدالله بن عمر 10-طاووس بن کیسان یمانی 11- ابو نجیح یسار ثقفی 12- حکم بن عتیبه کوفی 13- عدی بن ثابت انصاری 14- عمرو بن مره کوفی 15- حبیب بن ابی ثابت اسدی 16- سلمه بن کهیل حضرمی 17- ابواسحاق سبیعی 18- علی بن زید بصری 19- یزید بن ابی زیاد کوفی 20- ابوبکر مخزومی

راویان حدیث غدیر از علما و محدثان اهل سنت:(برای آگاهی از نام کلیه محدثان اهل سنت که حدیث غدیر را در کتب خود ذکر کرده اند به کتاب الغدیرمراجعه نمایید)

1- عمرو بن دینار جمحی مکی 2- حافظ ابوهشام ضبی کوفی 3- حافظ عبدالملک عرزمی 4- حافظ محمد بن اسحاق (صاحب سیره نبوی )5- حافظ ابن لهیمه مصری 5- حافظ ابن لهیعه مصری 6- حافظ وکیع بن جراح کوفی 7- محمد بن ادریس شافعی 8- حافظ عبدالرزاق صنعانی9- حافظ ابو عبید هروی 10- حافظ ابن راهویه مروزی 11- احمد بن حنبل شیبانی 12- حافظ محمد بن اسماعیل بخاری (صاحب صحیح) 13- حافظ احمد بن منصور بغدادی (صاحب مسند) 14- حافظ ابن ماجه قزوینی (صاحب سنن) 15- حافظ ابو عیسی ترمزی (صاحب صحیح) 16- حافظ ابو عبدالرحمان نسایی (صحاب سنن)17- حافظ ابویعلی موصلی 18- محمد بن جریر طبری 19- حافظ علی دارقطنی 20- حافظ ابن زولاق مصری 21- قاضی ابوبکر باقلانی 22- حافظ محمد حاکم نیشابوری (صاحب المستدرک علی صحیحین) 23- ابواسحاق ثعلبی 24- حافظ ابوبکر خطیب بغدادی 25- ابوالحسن واحدی نیشابوری 26- حافظ ابو محمد فراء بغوی 27 - حافظ ابن عساکر دمشقی 18- فخرالدین رازی 29- ابوعبدالله یاقوت حموی 30- حافظ ابوالحسن ابن اثیر جزری و...

دوستان خوبم همانطور که ملاحظه می کنید هیچ گونه شک و تردیدی در صحت واقعه عظیم غدیر نیست... این را برای این می گویم تا بعضی از برادران خوب سنی نگویند « غدیر ، افسانه یا واقعیت ! »

  ----------------------------------------------------------------------

   اولین افرادی که بیعت کردند چه کسانی بودند؟

ان گونه که علمای شیعه و سنی نوشته اند: اول من بای ذلک الیوم علیا کان عمر ثم ابابکر ثم عثمان ثم طلحه ثم زبیر و کانوا یبایعون ثلاثه ایام متواتره

یعنی: اول کسی که ان روز بیعت کردعمر و پس از ان ابوبکرو بعد عثمان سپس طلحه و زبیر بودند و این پنج نفر هر سه روزی که پیامبر در ان بیابان توقف کرد، متوالیا بیعت نمودند.

در ان روز عمر بن الخطاب خیلی خوشحالی می کرد، دست ان حضرت را گرفت و گفت: بخ بخ لک یا علی اصحبت مولای و مولی کل مومن و مومنه.(( به به، یا علی ! صبح کردی در حالتی که اقا و مولای من و هر مومن و مومنه شدی))

  --------------------------------------------------------------------------

    روایت جالب میر سید علی همدانی فقیه شافعی اهل سنت

میر سید علی همدانی شافعی که از علما و فضلای اهل سنت و جماعت در قرن هشتم بوده در مودت پنجم از کتاب (( موده القربی)) نوشته است که جمعیت بسیاری از صحابه در مکان های مختلفی از خلیفه عمر- رضی الله عنه- نقل نموده اند که گفت:

نصب رسول الله (ص) علیا علما: نصب نمود رسول خدا، علی را مهتر و بزرگتر و راهنمای قوم. و بعد اورا به مولائی به جامعه معرفی نمود و بعد از دعا درباره ی دوستان و دشمنان او، عرض کرد : اللهم انت شهیدی علیهم. خدای! تو گواه منی بر ایشان( که وظیفه ام را انجام دادم)

در ان حال جوان زیبایی با حسن صورت و بوی خوش پهلوی من نشسته بود، به من گفت: لقد عقد رسول الله عقدا لا یحله الا المنافق فاحذر ان تحله: پیامبر عهد محکم بست که نقص این عهد نکند مگر منافق، و توای عمر حذر کن که باز کنند ی این گره محکم نباشی...

من به رسول خدا عرض کردم، وقتی شما در باره ی علی سخن می راندید، پهلوی من جوانی زیبا و خوشبویی نشسته بود و با من چنین گفت. حضرت فرمود: انه لیس من ولد ادم لکنه جبرئیل اراد ان یوکد علیکم ما قتله فی علی : ( او از اولاد آدم نبود ، بلکه جبرئیل امین بود که به این صورت جلوگر شد که تاکید نماید به شما انچه من گفتم درباره ی علی...

  --------------------------------------------------------------------------

  اعترافات یک عالم سنی به یک حقیقت انکار ناپذیر! حتما بخوانید

امام محمد غزالی ، یکی از علمای اهل سنت و جماعت در کتاب خود (( سرالعالمین)) در قسمتی از مقاله چهارم چنین می نویسد:

نسبت به خلافت اتفاق فریقین است بر اینکه حجاب از صورت دلیل برداشته شده،همه چیز واقع و حقیقت را با کمال وضوح و آشکارا فهمیده است و از این رو هر گونه شک زائل و تردید مرتفع و به طور قطع و یقین علی ( رضی الله عنه) جانشین و خلیفه بلافصل شناخته شده است،چه انکه اجماع دسته جات مختلف و جماهیر مسلمین بر صحت وقوع  قضایای غدیر خم و شمول خطبه آن روز نسبت به مورد بحث منعقد است و به این ملاک، هر اشکالی بی مورد و هر اعتراضی لغو وباطل  است، زیرا همین که رسول خدا (ص) سخن فرسایی خود را به پایان اورد، فوری عمر مبادرت به تظاهر نمود، تبریکات لازمه را ضمن بیان عبارت(( بخ بخ لک یا علی ....))تقدیم نمود. بدیهی است این نحوه ی تبریک گفتن، تسلیم در مقابل صدور فرمان جدید و رضایت به وقوع خلافت علی (رضی الله عنه) است.و لکن مع الوصف با اینکه با کمال طوع و رغبت و یک دنیا بشاشت و شادمانی سرتسلیم پیش اورد، تشریفات تبرکی را فراهم نمود،سپس نفس اماره بر انها غالب، حب ریاست و جاه طلبی ، عواطف و مزایای انسانیت را از انها سلب،خرگاه خلافت سازی را بالا برده، سازمان سیاست، مذموم خلیفه تراشی را در سقیفه بنی ساعده تهیه نمودند. چرا که شهوتشان به حرکت امده، اشتیاق مفرط پیدا نمودند که پرچم های نیرو را در احتراز و صفوف سواره و پیاده را زیر فرمان خویش مشاهده نمایند. توسعه کشور و فتح بلاد بنمایند تا نام خود را به صفحات تاریخ به ودیعه بگذارند، و لذا جام شراب هواهای نفسانی را نوشیدند و به قهقرا برگشتند،قران را پشت سر ، احکام و سنت پیامبر را ملعبه ی خود نموده، دین را به دنیا فروختند. چه زشت معامله ی باطلی با خدا کردند که جزء اخفاء حق و ورشکستگی اخرت، نتیجه دیگری نداشت، اگر چنین نبود پس چرا در مرض موت پیامبر (ص)، برای نوشتن دستور جامع وقتی کاغذ و دوات طلبید در پاسخ ان الرجل لیهجر شنید( یعنی این مرد هذیان می گوید).پس خلافت ابابکر فاقد منطق و دلیل است. اگر حربه اجماع را به منظور تصحیح به کار برید که البته منقوض است زیرا عباس و پسرانش و علی ( رضی الله عنه ) با زن و فرزندانش هیچ کدام شرکت در اجماع نداشتند و هچنین بعضی از حاضرین سقیفه نیز متمرد و مخالفت با ان اجماع نموده وبیعت  با خزرجی نکرده و از سقیفه خارج شدند، پس از ان انصار هم مخالفت نمودند...

                                           والسلام علی من اتبع الهدی

             


نوشته شده توسط: خادم الرضا(ع):سید ذوالفقار | آخرین ویرایش:پنجشنبه 9 آبان 1387 | نظرات ()